Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies zgodnie z polityką prywatności strony.

 Regulamin korzystania z serwisu internetowego eWykonawca.pl


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie Ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (DZ.U. nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) ZWIĄZEK ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64 (dalej jako „STOART”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „REGULAMIN”)

 2. Niniejszy regulamin określa sposób i zakres świadczenia usługi polegającej na możliwości korzystania z elektronicznego dostępu do niektórych baz danych prowadzonych przez STOART i rejestracji danych w tych bazach przez artystów wykonawców lub ich spadkobierców którzy (na podstawie odrębnego oświadczenia) powierzyli prawa do swoich artystycznych wykonań STOART. Zakres dostępu do baz oraz możliwości rejestracji danych, o których mowa powyżej, jest zdefiniowany w dalszej części Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w każdej chwili, nieodpłatnie na stronie www.ewykonawca.pl, może być także udostępniony na każde żądanie Użytkownika zgłoszone na adres poczty elektronicznej stoart@stoart.org.pl.§2

DEFINICJE

 1. Usługa – umożliwianie za pośrednictwem serwisu eWykonawca.pl (pod adresem www.ewykonawca.pl) dostępu do niektórych baz danych STOART i wprowadzania danych do tych z tych. Usługa zapewnia dostęp do baz danych STOART w zakresie danych Użytkownika, takich jak: dane osobowe, wypłaty, zgłoszony repertuar z udziałem Użytkownika. Dodatkowo Usługa umożliwia zgłaszanie repertuaru przez Użytkownika, a także kontakt z ZAW STOART w sprawach wszelkich zmian w danych Użytkownika.

 2. Serwis - serwis internetowy - eWykonawca.pl - dostępny pod adresem https://www.ewykonawca.pl (dalej jako „SERWIS”) pod którym oferowana jest Usługa.

 3. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

 4. Hasło – ciąg znaków generowany losowo w chwili rejestracji w Serwisie. Hasło jest unikatowe dla każdego Użytkownika i jest wymagane do zalogowania się do Serwisu.

 5. Login - unikatowy numer identyfikacyjny ID nadany Użytkownikowi przez STOART.§3

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU, WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  1. Zapoznanie się z i zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika.

  2. Zarejestrowanie się do Serwisu w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

  3. Za pośrednictwem serwisu e-wykonawca złożenie oświadczenia o akceptacji zasad wprowadzania zmian w bazach danych objętych Serwisem i Usługą oraz o prawdziwości i kompletności danych każdorazowo wprowadzanych do baz danych STOART objętych Serwisem.

  4. Złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Rejestracja. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik musi dokonać rejestracji w następujący sposób:

  • Osobiście w siedzibie STOART

  lub
  • Elektronicznie za pośrednictwem Serwisu eWykonawca przesłać na adres skrzynki mailowej podanej na stronie Serwisu oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam wolę korzystania z elektronicznego dostępu do baz danych STOART” podając numer PESEL lub numer ID (numer legitymacji członkowskiej) oraz adres e-mail. Na podany adres e-mail przesłane będzie Hasło i Login. Przy rejestracji należy podać Hasło przesłane na adres e-mail, przy czym po dokonaniu rejestracji zalecana jest zmiana Hasła.

 3. Logowanie. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi każdorazowo zalogować się do Serwisu przy użyciu Login-u i Hasła w sposób opisany na stronie logowania Serwisu.

 4. Wymagania Techniczne. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest aby Użytkownik:

  1. Posiadał dostęp do urządzenia umożlwiającego korzystanie z sieci Internet oraz jednej z następujących przeglądarek internetowej:

   • Chrome (najnowszy)

   • Firefox (4 +)

   • Internet Explorer (7 +)

   • Opera (11 +)

   • Edge (najnowszy)

   • Safari (najnowszy)

  2. Posiadał aktywne konto e-mail i miał możliwość odbierania i wysyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 7. STOART rezerwuje sobie prawo do:

  1. Czasowego / Okresowego ograniczenia lub wyłączenia serwisu.

  2. Zaprzestania prowadzenia Serwisu bez podania przyczyn.

  3. Zmiany, ograniczenia lub rozszerzenia zakresu Serwisu.§4

ZMIANA I ODZYSKIWANIE HASŁA, BLOKADA DOSTĘPU

 1. Dostęp do serwisu ulega automatycznemu zablokowaniu po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

 2. W celu odzyskania hasła należy skorzystać z funkcji „Przypomnienie hasła” dostępnej na stronie logowania do Serwisu. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownik będzie poproszony o podanie numeru PESEL oraz wpisanie adresu e-mail (podanego przy rejestracji), na który zostanie przesłana instrukcja postępowania w celu odzyskania hasła.§5

ZAWARCIE UMOWY, RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy dotyczącej Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

 2. W ramach Serwisu STOART umożliwia a Użytkownik może mieć wgląd w dane Użytkownika takie jak:

  1. Dane osobowe.

  2. Wypłaty dokonane na rzecz Użytkownika.

  3. Zgłoszony repertuar z udziałem Użytkownika.

  4. Zgłaszanie uwag oraz poprawek w danych Użytkownika.

  5. Zgłaszanie repertuaru.

  6. Kontakt z obsługą Serwisu w zakresie danych Użytkownika oraz działania Serwisu.

 3. STOART zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonej Usługi bez podania przyczyny.

 4. STOART zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Nowy Regulamin jest podawany Użytkownikowi do wiadomości poprzez jego wyświetlenie przy pierwszym logowaniu następującym po zmianie Regulaminu. Zalogowanie się do serwisu po wyświetleniu komunikatu o zmianie oznacza akceptację Nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowego regulaminu powinien on przerwać logowanie.

 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w momencie wypowiedzenia przez Użytkownika powierzenia praw STOART ze skutkiem na ostatni dzień trzeciego miesiąca po dacie złożenia wypowiedzenia.

 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez STOART tego oświadczenia.

 8. STOART może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach:

  1. Zachowanie Użytkownika jest niezgodne z prawem.

  2. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z regulaminem.§6

DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

 1. STOART z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 64 jako administrator danych osobowych niniejszym informuje, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Umowy oraz w celu realizowania zbiorowego zarządu powierzonymi przez Użytkownika prawami do artystycznych Wykonań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Proces rejestracji wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych proces rejestracji musi być przerwany i nie może być ukończony.

 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.§7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje i inne zastrzeżenia co do działania Serwisu należy zgłaszać pod adres e-mail: uwagi@stoart.org.pl.

 2. Reklamacja będzie rozpatrzona przez STOART w terminie 30 dniu od daty jej zgłoszenia w sposób opisany w ustępie 1.§8

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z uwagi na fakt iż serwis obsługiwany jest poprzez publiczną sieć Internet wiążą się z korzystaniem z nim ryzyka typowe dla korzystanie z usług przez sieć Internet.

 2. STOART dokłada wszelkich starań aby korzystanie z serwisu było bezpieczne to jest:

  • W chwili rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres email unikatowe Hasło, które pozostaje niejawne dla wszystkich poza Użytkownikiem.

  • Połączenie w Serwisem jest szyfrowane certyfikatem SSL

 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła i loginu do Serwisu w tajemnicy przed osobami trzecimi.

 4. STOART nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostepnienia przez Użytkownika hasła i lub loginu osobom trzecim.

 5. STOART nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez użytkownika danych błędnych lub niepełnych w czasie rejestracji lub korzystania z Serwisu, ani za podanie przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody i wiedzy.§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.